Mao Huihu

Description:

Leader of the Thieves Guild, alias of “Tian Xiaohou”, son of Beggar Chief Guan.

Bio:

Mao Huihu

Masters & Magistrates saberdjedi